Tannant uselmed n Tmaziɣt – STAGE DE FORMATION DE LANGUE AMAZIGHE

pdf-3.jpg

Ilmend n wass agraɣlan n tutlayt tayemmat –tayawalt (21 Furar)

(à l‘occasion de la journée international de la langue maternelle -21 Fev)

lange_amazigh.jpg

ilmend umulli wis-24 n tmettant ubabat-nneɣ ayiman “ Dda Lmulud At Mɛemmer“

(à l‘occasion du 24ème anniversaire de la mort de notre père spirituel «Mouloud Mammeri»).


Dda Lmulud At Mɛemmer 28 Duǧamber 1917/ 25 Furar 1989.

Mouloud Mammeri (1917 – 1989)

tamazigh_mammeri_4.jpg


Tiddukla tadelsant Numidya n Wehran

ad tessudes

“ass uselmed n Tmaziɣt”

neɣ tannant

“Tamaziɣt d tutlayt
timezgit”,

ara d-yilin ass n Sem (lǧemɛa)

22 Furar 2O13;

seg 9, 30 n tnezzakt alamma d 17, 00.

L’association culturelle Numidya d’Oran

organise un
stage de formation

de langue Amazighe

Le vendredi

22 février 2013

tamazigh_mammeri_3.jpg

“Tecfam-d i Tmaziɣt-nni, mi ggullen deg-s ur tt-neɣri

Nekker nenǧer-as-d iswi, aql-aɣ a d-nuɣal”

Yidir


D tajmilt i umusnaw-nneɣ ameqqran “Kamal Uẓerrad”

(en hommage a notre grand professeur “ Kamal Nait Zerrad”).

tamazigh_mammeri_5-2.jpg

Kamal d iseɣ n Tmaziɣt akk d Imaziɣen deg Wehran.

Kamal mačči kan d aselmad-nneɣ, maca, d ameddakel-nneɣ, d imwelleh-nneɣ, d amnir-nneɣ…

Kamal est la fierté de la cause Amazighe à Oran.

Notre frère et ami Kamal Nait Zerrad est :

  • Professeur des Universités (langue et linguistique berbères) à l’Inalco, Paris.
  • Docteur en micro-optoélectronique.
  • Ingénieur en télécommunication)…

« Tudert i Tmaziɣt, d kunwi i d lakul ideg tt-neɣra»

Imaziɣen Imula.

Ahil n tannant

(programme):

9,30 ar 17,00.

“Tannant uselmed n Tmaziɣt ”

sɣur: Ǧamal BENƐUF.

17,00 ar 17,30.

Tafilt tagnennayt

table ronde – (tanagiwin)

sɣur: Yunes GRAYIN d dda Ɛebdella ḤAMAN …

17, 30 ar 17, 50.

Ayninaw – monologue

« Babur ɣreq»

n Sliman Benɛisa,

asuqel d wurar

sɣur: Ɛ/Ḥamid BAḤFIR.

Tikci ugerdas n yiseɣ

“Kamal Uẓerrad”

i tin neɣ win ara d-yufraren si tannant-agi

tamazigh_mammeri_6.jpg

“ Dda Lmulud yerẓa asalu, nekkni deg webrid-is nteddu”.

Ansuf yes-wen(kent) ɣer usideg n tiddukla n Numidya:

5, aɣlad Ɛemrani Ɛli- Wehran.


Akli aweqqas

– d tajmilt i umeddakel-nneɣ Kamal Uẓerrad-

Sɣur umedyaz ameqqran: Sɛid At Mɛemmer, Lalman.

tamazigh_mammeri_7.jpg

Kamal di Frankfurt am-main (Lalman) asmi yesselmad dinna Tamaziɣt.

Ger inelmaden-agi:

Sɛid At Mɛemmer yakk d Dda Akli Qbayli.

Sell i inagan la qqaren, yiwen ur yezzeγzeγ ur yenγi.

Tekfa tidet s imγaren, iγiγden nnan ur nerγi.

Kker a d-tzedmeḍ isγaren, ḥamu deg wul ma d-yemγi!

Yettγaḍ usirem iεeǧǧren, yeẓẓlen deg irebbi uwezγi.

Asirem yessen amḍiq-is, γas γur-s werǧin yewwiḍ.

I tiṭṭ γef wacu tetterqiqis? Ay abujad kečč teẓriḍ.

Lemmer si zik ur neṭṭis, ur nγumm s trakna usemmiḍ.

Ur d-yettili uqelleb n yidis, a s-tent-nesseεreq i yiḍ.

Yessen-aγ yiḍ yufa-yaγ-d ixef, yettnejbad deg-s nettbeεnunuz.

Nebra i tεessast n yilef, awi-d kan ur daγ-yettruẓ.

Nγil deg tferka ayla-s a t-yaf, nekkni aḍu-s ur d aγ-yetthuzz.

Ziγ akken ur d aγ-yettaṭṭaf, ilaq ad neddem adebbuz.

Amennuγ nekkni ur t-nḥemmel, ttun-t ula d imγaren-nneγ.

Igenni ula i d as-nmel, yeldi-d tiwwura-s γur-neγ.

Assen i d-tluleḍ a Kamal, targit di Fransa i γ-d-teffeγ.

Γas temẓi-k di Wihran i tkemmel, yes-k i ldint wallen-nneγ.

Aḍar yiwen ur aγ-t-iqerreḍ, imi i tira yuli llsas.

Seg wallaγ tura ammus yefreḍ, terra-t tmaziγt d afessas.

A win yenwan a t-tafeḍ, yura i warrac i tullas.

A mass Kamal Uzerrad, terriḍ- aγ yal iḍ am wass.

S tafat-ik a mass nettwali

Σeẓrayen yendi iweryan, yessa i yal amḍiq ḥenṭeḍ.

Ladγa nekcem εemrayen, s ajeǧǧiḍ-is akk nenṭeḍ.

Medden deg yiman-nsen εyan, kerhen ad asen-tessiwleḍ.

Kečč turiḍ-aγ-d aweryan n izarismen d-tessufγeḍ.

Tunṭict-ik amek a tt-nettu?

S tmaziγt i turiḍ ussan, taswast, uṭṭunen, agguren.

Aseggas, awines, agimilan, amdan di tmetti war uguren.

S amulli n Masin ur nessen, lγaci s tujjma i nnubegten.

S axxam-ik γer tgebta a d-asen, γer webrid iḥeddaden.

A s-nderrez i Maziγ-ik

Tiziri teḍfer-d tizwar, Azza yerna-d deffir Wezwaw.

Adlis-ik ccan-is meqqer, seg tezwart γer wedriraw.

Semmus d mraw di Ǧember , agim tẓa n timaḍ tam d semmusan.

Tunṭict n wassen ur teffer, tlul-d tafat n wussan.

D amulli-k a mass Uzerrad.

Tikta ɣur-k lamči d yiwet, ulac tamnaṭ ur tnudaḍ.

Am umawal n timmarewt, idlisen-ik ma ten-id-tadreḍ.

Wa yeẓẓa wa yesserwet, kečč tettnadiḍ tettafeḍ.

Akud yettγurrun ur k-yewwet, Yakuc a k-yeǧǧ ad teddreḍ.

Nessaram-ak teγzi n tudert.

Sɛid At Mɛemmer


ƔAS YEMMUT ASS-A I D-ILUL

tamazigh_mammeri_8.jpg

Tabrat yuran s ufus n dda Lmulud At Mɛemmer i umeddakel-ines dda Ɛebdella Ḥaman.

Asefru-ya** yettwaɣra-d ass n tenṭelt (temṭelt) n Dda Lmulud At Mɛemmer, fell-as tamella n Yakuc (rreḥma n Rebbi), di taddart “ Tawrirt n Mimun” mi t-ddmen s aẓekka.

Sɣur Ɛebdella Ḥaman* (Wehran)

Amzun d iṭij i d-yecreq

S tidet d lḥeqq

Iḍall-d usigna iɣumm-it

Ata wul fell-as yeḥreq

Tasa tceqqeq
Aṭas i teḥzen terwiḥt

Dda Lmulud yid-neɣ yefreq

Nedɛa-k a lxaleq

Ɣer lǧennet n ddwam awi-t.

U ad ɛezziɣ At Mɛemmer

D tmurt n Lezzayer

Di mmi-s itri ixesfen

Asmi yella yedder

Yeflali inewwer

D lqedra i t-id-yessafen

Rebbi deg-s a ɣ-d-yazen ṣṣber

Ad yifrir ḍḍer

Si leǧruḥ yessenzafen.

U ad ɛezziɣ iman-iw

Ɣas ru ay iẓri-w

Ma tjerḥeḍ ɣur-k lḥeqq

D lemɣiḍat ɣef weḥbib-iw

Arfiq n temẓi-w

Si ddunit yid-neɣ yefreq

Wali-t s rreḥma a bab-iw

Tṣebbreḍ ul-iw

Ssexsi ajajiḥ la ireqq.

I kunwi ay arraw-is

Refdet leqlam-is

Ddut d webrid yeṭṭef

Tuɣem-d aẓar si laṣel-is

D tmusni n yiles-is

Sselfet i wul ma yendef

Deg-wen ad nẓer lexyal-is

Tebɛet abrid-is

I ɣ-yenǧer akken yessulef.

Yewwet-aɣ lmus n lqeḍra

Ayen yeḍran yeḍra

Lkas n lajel yeččur

Lemmer imeṭṭi d i d-yettarra

D useggem isefra

Yalfi i t-neǧǧa d amuddur

Yewweḍ lajel i d a s-yura

Di yal timura

Leḥzen fell-as yettimɣur.

Ɣas yemmut ass-a i d-ilul

Amḍiq-is deg wul

Yeččur-it wayen d-yeǧǧa

Yura-d ɣef lumma s lmul

D tidet ma neggull

Yessewjed-aɣ-d ayen nurǧa

S tira-s fsin cckul

S wekti d lmeɛqul

Tuli tmurt di ddaraǧa.

Ma iɣab ɣef tiṭ yuɣal-d

Ass-agi ilul-d

D ajdid qbel ad yenṭel

Si lemtul-is yeǧǧa-yaɣ-d

Di Lezzayer banen-d

Yis-sen amḍiq-is yergel

Seg-sen ṭṭya-s tecreq-d

Tafat-is qbel ad yenṭel.

Ma iruḥ yeǧǧa-d irgazen

At wekti yewzen

A t-id-xelfen deffir-s

Deg webrid-is ad ssuɣlen

Asalu a t-gezmen

I Umaziɣ ibedd yisem-ines

Tiddukla yis-s i nnunten

Merra d atmaten

Ɣef yiwen uẓar Lezzayer i tres.

Irgazen deffir wiyaḍ

Tasuta i d-trebbaḍ

D aẓar n tidet iṣeḥḥan

Tekki a gma tettheddneḍ

D udem uxellaq i twalaḍ

Anef i ddunit m wurfan

Lbaḍna iɣef tnudaḍ

Ass-agi asawaḍ

Yezreɛ-it di mkull amkan.

Ɣur-neɣ isem-ik d amuddur

Ad idum ttfakur

Alamma tefna ddunit

S lqerḥ-ik ul d ameḍrur

Tasa tettquddur

Akka lbeḍna n txelqit

Aql-aɣ deg wexxam n leɣrur

Nusa-d kan ad nẓur

Ɣur Rebbi ad tuɣal terwiḥt.

Ɣas yettwanṭel deg wakal

Isem-ines yuklal

Ad idum deg wulawen

Almud yeflalin am uzal

S ttbut n wawal

D lqedra-s i t-yessawḍen

Ɣas ma yewwi-k lmijal

Iwehha aderɣel

Kkes-as calwaw i s-yennḍen.

Yeddem asafu n tafat

Lɣaci akk walan-t

Yis-s a s-yezzuzef ṭṭlam

Lmeqsud yebɣa yura-t

Di lektub yeǧǧa-t

D rray ibedd s lewqam

Lḥeqq si lbaṭel yefra-t

S wawal yessefra-t

Yelsa ccbaḥa di leqlam.

Wwin-d ttaj At Mɛemmer

Ɣef uqerru yecher

Yefka-d ṭṭya am yiṭij

Yerna-d lḥerma i Lezzayer

Nnur-is akter

Tafat-is la d-tettfeǧǧiǧ

D abrid i tegmat yenǧer

S wezref yeḍher

Yessaɣ tafat seg yirrij.

D Aɛraben neɣ d Leqbayel

Uɣalen d lemtel

I gma-tsen Mulud Mɛemmri

Arraw n Lmeɣreb irkell

Tamazɣa teddukel

D imeṭṭi yuddam yeẓri

Deg wakal aẓekka-s yergel

Di tegna yenṭel

Yuli rruḥ-is s igenni.

Nefka-yak leɛhud n Rebbi

Ar abrid-nni

I tneǧreḍ iɣer ad nuɣal

A t-naɣ di ddunit-agi

S tegmat d tdukli

Alamma nessumet akal

Ad ndum deg ucabak-agi

Inigi d Rebbi

Alamma d ass n lmijal.

A k-in-ssawaḍen rreḥma

Seg yimawen n lumma

Sɣur watma-k d imelyunen

A k-yerḥem Rebbi a gma

A mmi-s n yemma

Tamaziɣt i ɣ-yessuṭḍen

Rruḥ-ik di lǧennet qsada

Ad yili dinna

Lmalayek yis-k ad ferḥent.

A lxaleq a bab n lqedra

Kkes-aɣ ḍḍrura

A win ur terbi yemma-s

Nedɛa-k-in s lanbiya

D bab n ccafuɛa

D kra i iɛebden iḍ d wass

Eg-as amḍiq ger ṣṣuḥaba

Yakk d lawliya

D rreḥma-k ad tdum fell-as.

Imawalen n Tmaziɣt

Amezruy n tnaṣlit

Fell-ak ass-agi rrundan

Ilugan akk d tseftit

Tussunt tadlist

_ Yekkaw leqlam i ten-yuran

Yemlal weɣref di Tewrirt

Imeṭṭi yessudem-it

Ɣef umedyaz ameqqran

S rreḥma-k a Rebbi del-it

S idis n nnbi lɛedlan

**Yura-t deg yinig-ines di tmacint (si Wehran ɣer Dzayer), imi iteddu ad yeḥḍer tanṭelt n Dda Lmulud.

*Dda Ɛebdella Ḥaman d amedyaz, d amaru, d ameɣnas n Tmaziɣt seg iseggasen n 1950.

tamazigh_mammeri_9.jpg

Yiwen seg isaragen i tga Numidya di Wehran.

Dda Ɛebdella, Yunes Ɛedli, Sseɛd Ẓamuc d umeddakel-nneɣ Dr Amin Zawi (aneggaru-ya yella netta akk d dda Lmulud di temlilit taneggarut ideg yekki di Weǧda- Merruk .

tamazigh_mammeri_10.jpg

Arraz “Lmulud At Mɛemmer” i s-d-yeḍren i Numidya ilmend imuhal-ines ɣef Tmaziɣt.

tamazigh_mammeri_11.jpg

Kra seg inelmaden n Kamal n At Ẓerrad deg useggas 1989.

Ǧamal.B, Sseɛd Ẓamuc, Ḥabib-llah Menṣuri d Mebruk At Ḥami di terzeft ɣer Ugezdu n tutlayt d yedles Amaziɣ Tizi-Wezzu, Duǧamber 1990.

G.M :

Tiddukla Numidya ur d as-d-tettunefk ara tideggi (l’agrément) i tallit useggas d 12 wussan*, ilmend uselmed n Tmaziɣt i yersen deg isentiyen-ines.
Seg 18/09/1990 alammi d ass 01/10/1991.

Je tiens juste à vous préciser qu’il a fallu attendre une année et 12 jours*, et entreprendre démarches sur démarches, jusqu’à nous rendre au ministère de l’Intérieur, pour arracher l’agrément, tout cela à cause de cette expression qui figurait dans les statuts de l’association : « L’enseignement de Tamazight».
Du 18/09/1990 au 01/10/1991.

“Qbel ad tegrem asurif

Ad tzewrem nnif

Ma ulac TAMAZIƔT

Ulac ulac ulac ulac ulac… ”

Lwennas Matub

« Avant d’entamer la marche

La dignité doit précéder

Autrement de TAMAZIGHT

Il n’en sera point ! point ! point !
point ! point !… »

Lounès Matoub

Awlawal seg Wehran