Ahil n terba3t « tigawt d wawal » (programme de la troupe action et parole).

pdf-3.jpgAql-aɣ nuɣal-d !…
Muḥya.
« Ma tferḥem, yid-wen ferḥeɣ
Ma temmuɣebnem, ḥezneɣ
Yiwen uɛekkaz i ɣ-yewwten »

Lwennas Matub

sans_titre-2.png

Ilmend umekti wis-17 n tmenɣiwt n wegrawliw amaziɣ –
amedyaz, acennay – gma-tneɣ Lwennas Matub ; d abuddu i
yiman-ines ;
Tarbaɛt umezgun « Tigawt d wawal » n tiddukla Numidya n
Wehran a s-terr tajmilt s yinig n yiwen imalas (ssmana) ɣer
tmurt n yeqbayliyin – Tizi-Wezzu, Tubiret d Bgayet- , seg 1ru ar
8 deg Yulyu 2015.

Ahil ihanayen :

* Iḍ n 2 yulyu deg Wizgan – Tizi-Wezzu ( Asnubget sɣur ;
tiddukla tadelsant ‘Tiɛwinin);

 • Iḍ n 3 yulyu deg At Mɛellem – Iwaḍiyen – Tizi-Wezzu (
  Asnubget sɣur : tiddukla tadelsant Tamkadbut);
 • Iḍ n 4 yulyu deg Taddart Sellum – Imceddalen- Tubiret (
  Asnubget sɣur : tiddukla Itbir n tlelli);
 • Iḍ n 5 yulyu deg Fetḥun – Aqbu- Bgayet ( Asnubget sɣur :
  tiddukla Itri adelsan n Weqbu);
 • Iḍ n 6 yulyu deg Weqbu – Bgayet ( Asnubget sɣur : tiddukla Itri
  adelsan n Weqbu);

G. M: Ad ilin ihanayen nniḍen…

Ansuf yes-wen /kent.


En hommage a Lounes Matoub .
La pièce (spectacle «Tiɣwist taneggarut… (Le dernier cri…)»
en Kabylie.

Programme de la troupe théâtrale «Tigawt d wawal (ACTION ET PAROLE)»

de l’association culturelle Numidya d’Oran

à Tizi Ouzou, Bouira et Bougie – du 1er au 8 /07/ 2015 :

 • Le 2 /07/ 2015 à Bouzeguene – Tizi ouzou ;
 • Le 3 /07/ 2015 à Ait Maalem (Ait Bouaddou– Ouadhias – Tizi
  ouzou ;
 • Le 4 /07/ 2015 à Selloum – Mechdallah – Bouira ;
 • Le 5 /07/ 2015 à Fethoun – Akbou – Boujie ;
 • Le 6 /07/ 2015 à Akbou – Boujie ;

Soyez les bien venu(e)s


Tazgart si tmezgunt « Tiɣwist taneggarut… » ( Un passage de
la pièce « Le dernier cri… » en langue amazighe.

oran.jpgDjamal Benaouf, ass (le) 9/02/1966 deg Wehran (à Oran).

Tafelwit tamenzut

Asayes 1

Deg wexxam yellan di taddart. Akli yeqqim ɣef ukersi, akaram deg iciwis,
yerra aqerruy-is ger ifassen-is, yettxemmim deg imeslayen i s-d-yenna
U Tudert.

Taɣect n U Tudert :

Timlilit d-ssutreɣ seg-k ass-a, riɣ-tt ad tili mačči d tin n ger umuḍin d
umejjay-ines, maca, ad tili ugar ger sin imeddukal. Sin imeddukal-nni n
zik-nni.

A s-tiniḍ d akniwen nekk yid-k, ay Akli! Akken i d-nlul, akken i d-nekker
deg yiwet taddart. Akken i ɣ-tezdi lmeḥna, i ɣ-yezdi liser. Yezdi-yaɣ
usirem, tezdi-yaɣ ula d targit; ɣas tikkwal, tirga mxalfa!..

Nekk yid-k ay Akli, nlul-d akken yal yiwen deg-neɣ ad ikemmel wayeḍ.
Amzun akken d sin wudmawen-nni n yiwen uqarid neɣ n yiwet tepyast.

Ula d tayri tezdi-yaɣ ay Akli. Ulawen-nneɣ wellhen ɣer yiwet tlemẓit.
Tilemẓit-nni iɣef yerna yisem-is « TUDERT »! Tudert i d-irennun tudert i
tudert! Tudert-nni taḥnint n wul, tucbiḥt, tumliḥt, m sser n ṣṣifa ; m taɣect
u2eqqa yessawalen iɣef tecbeḥ teqbaylit!

Yes-s i nedder temẓi-nneɣ, d nettat i yessafsen fell-aɣ ti2ekkmin-nni
iɣeblan; yes-s kan i nessen tiẓeṭ d ccbaḥa n wussan; ye-s-s kan i nwala
tafat, amzun akken d taftilt-nni ireqqen deg wuḍan n tmara swayes
zehhunt wallen! Ur nezgil ara ay Akli, mi s-nsemma akken «Aneglus n
tmella neɣ lmalayek n rreḥma » acku ɣas d amdan i tella, deg-s tarwiḥt n
lmalayek!

Ula di temɣer-nneɣ, d nettat i ɣ-d-ineǧren iberdan, d nettat i ɣ-iwellhen
tameddurt-nneɣ! Yes-s i ferneɣ qqleɣ akka d amnadi di tujjya, am
wakken i tferneḍ kečč tasekla d tẓuri. D tamettant-ines i ɣ-ideggren neɣ i
ɣ-iṛeggmen akken ad nnadi tifrat i ulawi n waṭṭanen yeggunin talsa. Nekk,
ttlawiɣ aṭṭanen s i2eqqaren d-snulfuyeɣ, am wakken i ten-tettlawiḍ keččini
s ccbaḥa d inumak n tsekla yakk d tẓuri.

Ma tegreḍ tamawt s talqayt deg ugama, ad tafeḍ deg-s tamusni d
tzemna, kra ur iteddu kan deg-s s lewhi!

Kečč tḥemmleḍ Tudert, am wakken tt-ḥemmleɣ ula d nekkini; ɣas ma d
kečč i tefren ay Akli, imawlan-is fkan-tt i wayeḍ. Taggara tenɣa iman-is iḍ
n tmeɣra, amzun akken ur tebɣi ara ad tesnuɣni ula d yiwen deg-neɣ! Ur
yi-d-tṣaḥ, ur k-id-tṣaḥ, ur d-tṣaḥ wayeḍ. Amzun akken tunag, tettraǧu
anwi ara tt-yawḍen d amenzu seg-neɣ!

Tikkelt-a tkellxeḍ-iyi, aql-ik teqqleḍ d anekkay war lebɣi, imi d kečč ara ttyawḍen
d amenzu. Amarezg-ik ay Akli!!

Ayen ara k-iniɣ ass-a, werǧin yenna-t kra umejjay i umuḍin-ines. Ɣas
rẓaget tidet, maca, ggulleɣ ur tt-fflreɣ fell-ak ay ameddakel n yiman-iw.
Attan ɣur-k tidet ihi: Grant-ak-d kan12 tse2tin di ddunit-agi, eg deg-sent
ayen i k-yellan deg wul d wallaɣ.

Ssneɣ-k d anebɣas i telliḍ, ssneɣ-k daɣen amek tettxemmimeḍ, ḥṣiɣ a ttid-
tawiḍ di taddart.

Azekka a n-iliɣ dinna di taddart, akken ara nemsa2af nekk yid-k ɣer
isemṭal neɣ ɣer tmeqbert. Lemmer ufiɣ d nekkini ara k-yezwiren ar
wexxam n lebda, maca, aql-i cfiɣ ɣef lewṣayat-inek: “ yal win ara i2erḍen
a k-yerr tajmilt n tkerkas”, a t-reǧmeɣ s yeẓra am cciṭan”.

Ssawaḍ azul i Tudert, d wid akk i ɣ-yezwaren. Ar ass n temlilit!!

Asayes wis-sin

Akli:

Akka ara tt-mmagreɣ. Akka d azedgan, d amezdudgan! Ɣas rẓaget, ɣas
teqseh; ansuf yes-s!.. Maca, d acu ara geɣ di setta tse2tin-agi i yi-ddyegran,
skud setta tse2tin nniḍen ččiɣ-tent yakan deg webrid, deg yinig!

I lemmer a tt-rrɣ i yiḍes, ad ste2fuɣ meqqar cwiṭ? D acu ara yi-d-tawi
tguni, xuḍi d ticki ad sgunfuɣ i lebda?! I lemmer a tt-rreɣ i taẓallit d usuter
seg bab igenwan, meqqar a yi-yezwi kra si ddnubat-inu? Awwah, ma
ulac a d-teḍru tinna akken i wumi qqaren « yeqqim almi d-yerḍ, yejme2
iman-is» ! Di ddqiqa taneggarut di tudert-iw ad kkreɣ ɣer uḥiwet d
wesqizzeb! Ay ifut-ik lefjer ay amɣar. A Rebbi mačči d aqcic akken a skellxeɣ,
a yeẓra kullec! Yernu d acu n twerdella-yagi tiberkanin i giɣ di
tmeddurt-iw akken ara agadeɣ akk annect-a?! Xuḍi ur nɣiɣ tamgerṭ
akken ara tt-bibbeɣ, ur ččiɣ tidi uxeddam, ur snuɣnaɣ agujil… ma d
tuccḍiwin-agi timeẓyanin, ulac win zeglent!

Lemmer meqqar i s2iɣ kra n cci ara d-ǧǧeɣ, yili a t-ḥesbeɣ, u ad aruɣ
lewṣayat i wid ara yi-iwerten… Nekk, amzun akken teḍfer-iyi tucerka, a
s-tiniḍ yefla lǧib-iw, werǧin d-ssagreɣ frenk! ahat fell-i i nnan akken
« yedder ur yeksib, yemmut ur d-yeǧǧi» !…

Maca, cci n tidet, mačči d adrim kan, mačči d tiferkiwin kan, yella cci
nniḍen yugaren yakk aya! cci n tidet, d tamusni, d idles, d taẓuri… d
wagi i d cci ur nrekku, ur nfennu !.. Nekk, ǧǧiɣ-d akk aya; ǧǧiɣ-d idlisen,
ǧǧiɣ-d timezgunin, ǧǧiɣ-d isefra, ǧǧiɣ-d ayen ara yidiren deffir-i; ǧǧiɣ-d
ayen ara ileqqmen tudert-inu i lebda!.. Ihi, ferneɣ ad mmteɣ ger yedliseniw,
ger iwadamen-inu… dɣa, tura ad kellseɣ asenfar-inu aneggaru di
tmeddurt-inu, ara d-ǧǧeɣ i talsa. S wakka ara mmagreɣ lmut, skud d
anaẓur ay lliɣ; a tt-mmagreɣ am userdas-nni yeɣlin deg wannar n yiseɣ,
yemmut leslaḥ deg ufus-is !..

Wehran, aseggas 2015.

Ǧamal BENƐUF

Awlawal, seg Wehran
.

oran_3.jpg

Deg Iwaḍiyen/ à Ouadhias :
(Tiddukla tadelsant Tamkadbut)

Tafaska umezgun n wedrar (tazrigt tis-sa (7).
Festival du théâtre de la Montagne (7ème édition)

oran_4.jpgTigawt d wawal – At Buwaddu 2011.

Timliliyin tis-snat umezgun n Wizgan (Les deuxièmes rencontres de
théâtre de Bouzeguene village.
oran_5.jpg

Ahil n tezrigt tis-kra-et umezgun amaziɣ n Ṣṣumam

(PROGRAMME DE LA 11eme
RENCONTRE THÉÂTRALE AMAZIGH DE LA SOUMMAM

oran_6.jpg