Accueil > CULTUREL > Ahil n terba3t « tigawt d wawal » (programme de la troupe action et (...)

Ahil n terba3t « tigawt d wawal » (programme de la troupe action et parole).

lundi 29 juin 2015

Aql-aɣ nuɣal-d !...
Muḥya.
« Ma tferḥem, yid-wen ferḥeɣ
Ma temmuɣebnem, ḥezneɣ
Yiwen uɛekkaz i ɣ-yewwten »

Lwennas Matub

Ilmend umekti wis-17 n tmenɣiwt n wegrawliw amaziɣ -
amedyaz, acennay – gma-tneɣ Lwennas Matub ; d abuddu i
yiman-ines ;
Tarbaɛt umezgun « Tigawt d wawal » n tiddukla Numidya n
Wehran a s-terr tajmilt s yinig n yiwen imalas (ssmana) ɣer
tmurt n yeqbayliyin – Tizi-Wezzu, Tubiret d Bgayet- , seg 1ru ar
8 deg Yulyu 2015.

Ahil ihanayen :

* Iḍ n 2 yulyu deg Wizgan – Tizi-Wezzu ( Asnubget sɣur ;
tiddukla tadelsant ‘Tiɛwinin) ;

  • Iḍ n 3 yulyu deg At Mɛellem – Iwaḍiyen – Tizi-Wezzu ( Asnubget sɣur : tiddukla tadelsant Tamkadbut) ;
  • Iḍ n 4 yulyu deg Taddart Sellum – Imceddalen- Tubiret ( Asnubget sɣur : tiddukla Itbir n tlelli) ;
  • Iḍ n 5 yulyu deg Fetḥun – Aqbu- Bgayet ( Asnubget sɣur : tiddukla Itri adelsan n Weqbu) ;
  • Iḍ n 6 yulyu deg Weqbu – Bgayet ( Asnubget sɣur : tiddukla Itri adelsan n Weqbu) ;

G. M : Ad ilin ihanayen nniḍen...

Ansuf yes-wen /kent.


En hommage a Lounes Matoub .
La pièce (spectacle « Tiɣwist taneggarut… (Le dernier cri…) »
en Kabylie.

Programme de la troupe théâtrale « Tigawt d wawal (ACTION ET PAROLE) »
de l’association culturelle Numidya d’Oran

à Tizi Ouzou, Bouira et Bougie – du 1er au 8 /07/ 2015 :

  • Le 2 /07/ 2015 à Bouzeguene – Tizi ouzou ;
  • Le 3 /07/ 2015 à Ait Maalem (Ait Bouaddou– Ouadhias - Tizi ouzou ;
  • Le 4 /07/ 2015 à Selloum – Mechdallah - Bouira ;
  • Le 5 /07/ 2015 à Fethoun – Akbou - Boujie ;
  • Le 6 /07/ 2015 à Akbou – Boujie ;

Soyez les bien venu(e)s


Tazgart si tmezgunt « Tiɣwist taneggarut… » ( Un passage de
la pièce « Le dernier cri… » en langue amazighe.

Djamal Benaouf, ass (le) 9/02/1966 deg Wehran (à Oran).

Tafelwit tamenzut

Asayes 1

Deg wexxam yellan di taddart. Akli yeqqim ɣef ukersi, akaram deg iciwis,
yerra aqerruy-is ger ifassen-is, yettxemmim deg imeslayen i s-d-yenna
U Tudert.

Taɣect n U Tudert :

Timlilit d-ssutreɣ seg-k ass-a, riɣ-tt ad tili mačči d tin n ger umuḍin d
umejjay-ines, maca, ad tili ugar ger sin imeddukal. Sin imeddukal-nni n
zik-nni.

A s-tiniḍ d akniwen nekk yid-k, ay Akli ! Akken i d-nlul, akken i d-nekker
deg yiwet taddart. Akken i ɣ-tezdi lmeḥna, i ɣ-yezdi liser. Yezdi-yaɣ
usirem, tezdi-yaɣ ula d targit ; ɣas tikkwal, tirga mxalfa !..

Nekk yid-k ay Akli, nlul-d akken yal yiwen deg-neɣ ad ikemmel wayeḍ.
Amzun akken d sin wudmawen-nni n yiwen uqarid neɣ n yiwet tepyast.

Ula d tayri tezdi-yaɣ ay Akli. Ulawen-nneɣ wellhen ɣer yiwet tlemẓit.
Tilemẓit-nni iɣef yerna yisem-is « TUDERT » ! Tudert i d-irennun tudert i
tudert ! Tudert-nni taḥnint n wul, tucbiḥt, tumliḥt, m sser n ṣṣifa ; m taɣect
u2eqqa yessawalen iɣef tecbeḥ teqbaylit !

Yes-s i nedder temẓi-nneɣ, d nettat i yessafsen fell-aɣ ti2ekkmin-nni
iɣeblan ; yes-s kan i nessen tiẓeṭ d ccbaḥa n wussan ; ye-s-s kan i nwala
tafat, amzun akken d taftilt-nni ireqqen deg wuḍan n tmara swayes
zehhunt wallen ! Ur nezgil ara ay Akli, mi s-nsemma akken « Aneglus n
tmella neɣ lmalayek n rreḥma » acku ɣas d amdan i tella, deg-s tarwiḥt n
lmalayek !

Ula di temɣer-nneɣ, d nettat i ɣ-d-ineǧren iberdan, d nettat i ɣ-iwellhen
tameddurt-nneɣ ! Yes-s i ferneɣ qqleɣ akka d amnadi di tujjya, am
wakken i tferneḍ kečč tasekla d tẓuri. D tamettant-ines i ɣ-ideggren neɣ i
ɣ-iṛeggmen akken ad nnadi tifrat i ulawi n waṭṭanen yeggunin talsa. Nekk,
ttlawiɣ aṭṭanen s i2eqqaren d-snulfuyeɣ, am wakken i ten-tettlawiḍ keččini
s ccbaḥa d inumak n tsekla yakk d tẓuri.

Ma tegreḍ tamawt s talqayt deg ugama, ad tafeḍ deg-s tamusni d
tzemna, kra ur iteddu kan deg-s s lewhi !

Kečč tḥemmleḍ Tudert, am wakken tt-ḥemmleɣ ula d nekkini ; ɣas ma d
kečč i tefren ay Akli, imawlan-is fkan-tt i wayeḍ. Taggara tenɣa iman-is iḍ
n tmeɣra, amzun akken ur tebɣi ara ad tesnuɣni ula d yiwen deg-neɣ ! Ur
yi-d-tṣaḥ, ur k-id-tṣaḥ, ur d-tṣaḥ wayeḍ. Amzun akken tunag, tettraǧu
anwi ara tt-yawḍen d amenzu seg-neɣ !

Tikkelt-a tkellxeḍ-iyi, aql-ik teqqleḍ d anekkay war lebɣi, imi d kečč ara ttyawḍen
d amenzu. Amarezg-ik ay Akli !!

Ayen ara k-iniɣ ass-a, werǧin yenna-t kra umejjay i umuḍin-ines. Ɣas
rẓaget tidet, maca, ggulleɣ ur tt-fflreɣ fell-ak ay ameddakel n yiman-iw.
Attan ɣur-k tidet ihi : Grant-ak-d kan12 tse2tin di ddunit-agi, eg deg-sent
ayen i k-yellan deg wul d wallaɣ.

Ssneɣ-k d anebɣas i telliḍ, ssneɣ-k daɣen amek tettxemmimeḍ, ḥṣiɣ a ttid-
tawiḍ di taddart.

Azekka a n-iliɣ dinna di taddart, akken ara nemsa2af nekk yid-k ɣer
isemṭal neɣ ɣer tmeqbert. Lemmer ufiɣ d nekkini ara k-yezwiren ar
wexxam n lebda, maca, aql-i cfiɣ ɣef lewṣayat-inek : “ yal win ara i2erḍen
a k-yerr tajmilt n tkerkas”, a t-reǧmeɣ s yeẓra am cciṭan”.

Ssawaḍ azul i Tudert, d wid akk i ɣ-yezwaren. Ar ass n temlilit !!

Asayes wis-sin

Akli :

Akka ara tt-mmagreɣ. Akka d azedgan, d amezdudgan ! Ɣas rẓaget, ɣas
teqseh ; ansuf yes-s !.. Maca, d acu ara geɣ di setta tse2tin-agi i yi-ddyegran,
skud setta tse2tin nniḍen ččiɣ-tent yakan deg webrid, deg yinig !

I lemmer a tt-rrɣ i yiḍes, ad ste2fuɣ meqqar cwiṭ ? D acu ara yi-d-tawi
tguni, xuḍi d ticki ad sgunfuɣ i lebda ?! I lemmer a tt-rreɣ i taẓallit d usuter
seg bab igenwan, meqqar a yi-yezwi kra si ddnubat-inu ? Awwah, ma
ulac a d-teḍru tinna akken i wumi qqaren « yeqqim almi d-yerḍ, yejme2
iman-is » ! Di ddqiqa taneggarut di tudert-iw ad kkreɣ ɣer uḥiwet d
wesqizzeb ! Ay ifut-ik lefjer ay amɣar. A Rebbi mačči d aqcic akken a skellxeɣ,
a yeẓra kullec ! Yernu d acu n twerdella-yagi tiberkanin i giɣ di
tmeddurt-iw akken ara agadeɣ akk annect-a ?! Xuḍi ur nɣiɣ tamgerṭ
akken ara tt-bibbeɣ, ur ččiɣ tidi uxeddam, ur snuɣnaɣ agujil… ma d
tuccḍiwin-agi timeẓyanin, ulac win zeglent !

Lemmer meqqar i s2iɣ kra n cci ara d-ǧǧeɣ, yili a t-ḥesbeɣ, u ad aruɣ
lewṣayat i wid ara yi-iwerten… Nekk, amzun akken teḍfer-iyi tucerka, a
s-tiniḍ yefla lǧib-iw, werǧin d-ssagreɣ frenk ! ahat fell-i i nnan akken
« yedder ur yeksib, yemmut ur d-yeǧǧi » !...

Maca, cci n tidet, mačči d adrim kan, mačči d tiferkiwin kan, yella cci
nniḍen yugaren yakk aya ! cci n tidet, d tamusni, d idles, d taẓuri… d
wagi i d cci ur nrekku, ur nfennu !.. Nekk, ǧǧiɣ-d akk aya ; ǧǧiɣ-d idlisen,
ǧǧiɣ-d timezgunin, ǧǧiɣ-d isefra, ǧǧiɣ-d ayen ara yidiren deffir-i ; ǧǧiɣ-d
ayen ara ileqqmen tudert-inu i lebda !.. Ihi, ferneɣ ad mmteɣ ger yedliseniw,
ger iwadamen-inu… dɣa, tura ad kellseɣ asenfar-inu aneggaru di
tmeddurt-inu, ara d-ǧǧeɣ i talsa. S wakka ara mmagreɣ lmut, skud d
anaẓur ay lliɣ ; a tt-mmagreɣ am userdas-nni yeɣlin deg wannar n yiseɣ,
yemmut leslaḥ deg ufus-is !..

Wehran, aseggas 2015.

Ǧamal BENƐUF
Awlawal, seg Wehran
.

Deg Iwaḍiyen/ à Ouadhias :
(Tiddukla tadelsant Tamkadbut)

Tafaska umezgun n wedrar (tazrigt tis-sa (7).
Festival du théâtre de la Montagne (7ème édition)

Tigawt d wawal – At Buwaddu 2011.

Timliliyin tis-snat umezgun n Wizgan (Les deuxièmes rencontres de
théâtre de Bouzeguene village.

Ahil n tezrigt tis-kra-et umezgun amaziɣ n Ṣṣumam
(PROGRAMME DE LA 11eme
RENCONTRE THÉÂTRALE AMAZIGH DE LA SOUMMAM